گرفتن عکس های تکی و دسته جمعی فارغ التحصیلی مقطع آمادگی

به اطلاع می رساند که در روز دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 30/01/1395- 31/01/1395 و 01/02/1395عکسهای تکی و دسته جمعی با لباس فارغ التحصیلی برای مقطع آمادگی گرفته خواهد شد. لطفاٌ در تاریخ های ذکر شده کودکان بلوز یا پیراهن سفید یقه دار به تن داشته باشند. در صورت غیبت کودکان به هیچ عنوان عکس برداری تکرار نخواهد شد.عکس برداری رأس ساعت8:00 شروع خواهد شد.