لیست لوازم التحریر ترم تابستان 95

لیست لوازم التحریر ترم تابستان 96-95

مقطع 3-2

·        لیوان استیل یک عدد

·        دستمال توالت 3 لوله

·        یک جفت کفش رو فرشی

·        یک بسته پاستل chikichiki حداقل 6 رنگ

·        یک بسته ماژیک chikichikiحداقل 6 رنگ

·        مقوای رنگی دو رو(سبز،زرد، قرمز) سایز70X50 هرکدام یک عدد

·        کاغذ A4 مرغوب 40 برگ

·        مقوای سفید دو رو یک برگ بزرگ 70X50

·        کاغذ رنگی دو رو سه برگ (رنگ های مختلف)

·        سه عدد چسب ماتیکی(" کره ای ")

·        چسب رازی یک عدد تیوپ کوچک

·        گواش سه رنگ مختلف(زرد ، قرمزو آبی)

·        چسب چوب یک تیوپ

·        ظرف استیل غذا( برای کودکان که ناهار در مهد حضور دارند)

·        حوله،کرم ضد آفتاب،مایو،دمپایی،یک دست لباس اضافه،شانه یابرس مو

مقطع 4-3

·        لیوان استیل یک عدد

·        دستمال توالت 3 لوله

·        یک جفت کفش رو فرشی

·        یک بسته پاستل chikichiki حداقل 6 رنگ

·        یک بسته ماژیک chikichikiحداقل 6 رنگ

·        مقوای رنگی دو رو(سبز،زرد، قرمز) سایز70X50 هرکدام یک عدد

·        کاغذ A4 مرغوب 50 برگ

·        مقوای سفید دو رو یک برگ بزرگ 70X50

·        کاغذ رنگی دو رو سه برگ (رنگ های مختلف)

·        سه عدد چسب ماتیکی(" کره ای ")

·        چسب رازی یک عدد تیوپ کوچک

·        گواش سه رنگ مختلف(زرد ، قرمزو آبی)

·        چسب چوب یک تیوپ

·        ظرف استیل غذا( برای کودکان که ناهار در مهد حضور دارند)

·       حوله،کرم ضد آفتاب،مایو،دمپایی،یک دست لباس اضافه،شانه یابرس مو

 

مقطع 5-4

·        لیوان استیل یک عدد

·        دستمال توالت سه لوله

·        یک جفت کفش رو فرشی

·        یک بسته پاستلchikichiki 6 رنگ

·        یک بسته ماژیک chikichiki 6 رنگ

·        یک بسته مداد رنگی 12رنگ

·        مقوای رنگی دورو(زرد،سبز،قرمز،آبی(هر کدام دوبرگ))

·        مقوای سفید دورو یک برگ بزرگ 70X50

·        کاغذ A4  مرغوب 50 برگ

·        کاغذ رنگی دو رو پنج برگ( رنگ های مختلف)

·        سه عدد چسب ماتیکی(" کره ای ")

·        چسب رازی یک  عدد

·        گواش سه رنگ مختلف(زرد، آبی، قرمز)

·        ظرف استیل غذا( برای کودکان که نهار در مهد حضور دارند)

·        حوله،کرم ضد آفتاب،مایو،دمپایی،یک دست لباس اضافه،شانه یابرس مو

مقطع 6-5

·        لیوان استیل یک عدد

·        دستمال توالت سه لوله

·        یک جفت کفش رو فرشی

·        یک بسته پاستلchikichiki 6 رنگ

·        یک بسته ماژیک chikichiki 6 رنگ

·        یک بسته مداد رنگی 12رنگ

·        مقوای رنگی دورو(زرد،سبز،قرمز،آبی(هر کدام دوبرگ))

·        مقوای سفید دورو یک برگ بزرگ 70X50

·        کاغذ A4  مرغوب 50 برگ

·        کاغذ رنگی دو رو پنج برگ( رنگ های مختلف)

·        سه عدد چسب ماتیکی(" کره ای ")

·        چسب رازی یک  عدد

·        گواش سه رنگ مختلف(زرد، آبی، قرمز)

·        ظرف استیل غذا( برای کودکان که نهار در مهد حضور دارند)

·       حوله،کرم ضد آفتاب،مایو،دمپایی،یک دست لباس اضافه،شانه یابرس مو

·         

 

 

قابل ذکر است که کودکان می توانند از ابزار نوشتاری که در منزل دارند نیز استفاده کنند.