تقسیم بندی کودکان

والدین گرامی

از آنجا که تمامی مربیان مهدکودک در کار خود از بهترین ها هستند لذا از شما خواهشمندیم که کار تقسیم بندی کودکان را به عهده

مهدکودک بگذارید که سالیان سال در این امر تجربه دارند و پیشاپیش از اعتماد شما سپاسگزاریم.