مقاله حقوق کودک، حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم