زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

آموزش برنامه ی زبان انگلیسی در مهرآیین “معرفی کردن” یکی از مهارت های اولیه است که در آموزش زبان دوم مورد نظر قرار میگیرد.معرفی با گفتن اسم آغاز میشود.My name is …. برنامه زبان انگلیسی در مهرآیین مشاهده کانال های…