فلسفه برای کودک یا فبک چیست و چه فایده ای دارد

فلسفه برای کودک یا فبک چیست و چه فایده ای دارد

«چرا به دنیا آمده ایم؟» «چرا هستیم؟» «چرا می میریم؟» «چرا شیر قوی ترین حیوان جنگل است؟» «چرا فقط بزرگترها می توانند قانون بگذارند؟»