ماهنامه مهرآیین

حمایت از کودکان با حساسیت های لمسی، در بازیهای مرتبط با طبیعت

حمایت از کودکان با حساسیت های لمسی، در بازیهای مرتبط با طبیعت

حمایت از کودکان با حساسیت های لمسی، در بازیهای مرتبط با طبیعت بازی در طبیعت برای کودکان از نظر جسمانی، شناختی، عاطفی و اجتماعی منافع بسیاری دارد. همچنین فرصتهای بیشماری برای کاهش استرس و افزایش دایره توجه برای آنها بوجود آورده کمک می کند تا حس احترام به طبیعت در آنها پرورش یابد. کودکان در …

حمایت از کودکان با حساسیت های لمسی، در بازیهای مرتبط با طبیعت ادامه »

شناخت خلق و خو و سرشت کودکان

محققان و تئوری دان هایی که بر نقش طبیعت در رشد و تحول کودک تاکید می کنند معتقدند که هر کودک با مجموعه ای از خصوصیات شخصیتی به دنیا می آید که توماس و چس (1977) آن را سرشت یا خلق و خو نامیده اند. این خصوصیات نقش مهمی در شکل دهی شخصیت آینده کودک ایفا می کنند.

طریق خاصی که کودکان نسبت به انسانها و رخدادهای پیرامونشان پاسخ می دهند
سرشت یا خلق و خو نام دارد. با وجود آنکه سرشت چیزی است که فرد با آن به دنیا
می آید و همیشه با او باقی خواهد ماند، اما عواملی می توانند بهر سرشت تاثیر بگذارند. سرشت در واقع مجموعه ای از نه ویژگی شخصیتی است.

این ویژگیها عبارتند از: