مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

کارگاه بازی های ادراکی-حرکتی(مخصوص مربیان)

کارگاه بازی های ادراکی-حرکتی(مخصوص مربیان)

 کارگاه های آموزشی مهرآیین

مهدکودک مهرآیین فقط یک محیط آموزشی برای کودکان نیست بلکه جامعه ای یادگیرنده برای کودکان، مربیان و تمامی دست اندرکاران این مجموعه است. به همین دلیل به جهت رشد و توسعه مهارت های فردی، دو پنجشنبه در ماه به برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان اختصاص داده شده است. مهرآیین یک جامعه یادگیرنده است و در آن همه باید پیوسته در جهت یادگیری خود و دیگران تلاش کنند.

اهداف بازی های ادراکی-حرکتی

واژه ادراکی- حرکتی به فرآیند سازماندهی اطلاعات ورودی با اطلاعات ذخیره شده که به عملکرد منجر میگردد، گفته میشود. وجود مشکل در فرآیندهای ادراکی حرکتی میتواند به شکل مشکلات ادراک بینایی ادراک شنیداری،ادراک لامسه ای- حرکتی، مشکلات حرکتی که مهارتهای حرکتی درشت، مهارتهای حرکتی ظریف، تعادل، تشخیص جوانب، جهتیابی، آگاهی و تصویر بدنی نمود پیدا کند.

هماهنگی دوطرفه، توانایی استفاده از دو طرف بدن به طور همزمان است. کودکانی که در این زمینه ضعف دارند در فعالیتهای حرکتی درشت مثل پریدن، گرفتن توپ و ضربه زدن ریتمیک روی یک طبل مشکل دارند زیرا بیشتر این فعالیتها نیازمند درگیری همزمان دو دست است. همه کودکانی که تأخیر هماهنگی دوطرفه دارند بیشتر اوقات از یک دست استفاده میکنند، و از این رو عدم ظرافت در انجام کارهای خاص دیده میشود.

ادراک و حرکت لازمه ی یکدیگر بوده و کسب مهارتهای حرکتی مستلزم کسب مهارتهای درکی و بالعکس میباشد. کودکانی که ناتوانی ادراکی دارند برای تعبیر و تفسیر معنای محیطی دچار مشکل هستند. هرچه حرکت و تجارب یادگیری ادراکی کودک بیشتر باشد، فرصت یکپارچگی ادراکی – حرکتی و رشد یک پاسخ انعطاف پذیر به موقعیتهای مختلف حرکتی بیشتر میشود.

بازی های ادراکی-حرکتی

کارگاه ادراکی-حرکتی

تسهیلگر: مهسا اسمعیلی

حرکت های ریتمیک ترجمان احساسات درونی کودک اند . احساساتی که نمی توان آن را بیان کرد و تنها به وسیله ی انجام این حرکات قابل وصف اند .در واقع مشکلات یادگیری را معلول عدم رشد به هنجار حرکتی می دانند و در مورد حرکات موزون اعتقاد دارند که این حرکات موجب تعاملات و ارتباطاتی در ذهن می شود که کودکان را به درک صحیح از خود و محیطشان می رساند. در حرکات موزون به دلیل حاکم بودن وزن – نظم و هماهنگی بر اجزاء و عناصر آن و نیز برخورداری این حرکات از تجارب حسی – حرکتی غنی ، محرک های موسیقیایی – شنیداری ، دیداری و ظهور توالی محرک ها و پاسخ ها ، شرایط و موقعیتی برای کودکان ایجاد می شود که علاوه بر پرسش ذهنی ، شناختی ، ادراکی و حرکتی زمینه هایی برای رشد و فراگیری موفق مهارت های تحصیلی در آینده مانند خواندن ، نوشتن ، حساب کردن ایجاد می شود.

برگزاری کارگاه بازی های ادراکی-حرکتی در مهدکودک مهرآیین(مخصوص مربیان)

جهت پیشرفت حافظه توالی دیداری و شنیداری ، افزایش آگاهی موزون فیزیکی ، پیشرفت هماهنگی چشم و دست و حرکات ماهیچه های درشت می توان از کودک خواست تا با یک روند منظم با انگشتان بشکن بزند ، با دست هایش کف بزند . بطور مثال : دو بار بشکن زده و سه بار کف بزند ، و یا از کودکان بخواهیم فعالیت را بصورت دو تایی با استفاده از موسیقی انجام دهند جهت اجتماعی شدن کودکان نیز با استفاده از موسیقی و نوعی بازی مشارکتی می توان اهداف مهمی را دنبال نمود به عنوان مثال با پخش موسیقی کودکانی را که در دو گروه درون و بیرون یک دایره ایستاده اند در جهت های متفاوت به حرکت واداشته و با قطع موسیقی فرمان ایست و گرفتن دست نفر مقابل انجام می شود فرامین آموزگار در طی بازی جنبه ی ادراکی – حرکتی داشته و هماهنگی و دقت کودک را می طلبد .

برگزاری کارگاه بازی های ادراکی-حرکتی در مهدکودک مهرآیین(مخصوص مربیان)
آخرین نوشته های مهرآیین
آموزش های ویژه مربیان و کارکنان

کارگاه تفکر انتقادی(مخصوص مربیان)

کارگاه تفکر انتقادی مهدکودک مهرآیین فقط یک محیط آموزشی برای کودکان نیست بلکه جامعه ای یادگیرنده برای کودکان، مربیان و