قصه “نوروز و جمشید”(پیش آمادگی)

  بر اساس قصه های شاهنامه جمشید بوجود آورنده نوروز بود .جمشید با خردمندی به همه هنر ها دست یافت اولین ابزار جنگی جهان را ساخت.بر اساس قصه های شاهنامه جمشید اولین ابزار جنگی جهان را ساخت. او زره و کلاهخود درست کرد و بر اسب زره پوشاند. با بافتن تار و پود به هم …

قصه “نوروز و جمشید”(پیش آمادگی) ادامه »